Korán, hadísy a učenci: Mohamed

From WikiIslam, the online resource on Islam
Revision as of 07:20, 12 August 2018 by Prekladator (talk | contribs) (Otroctví)
Jump to: navigation, search

Mohamed je v islámu znám jako uswa hasana, al-Insān al-Kāmil. Je to arabská fráze, která znamená 'dokonalý člověk' , kterého 'stojí za to napodobovat' .

A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

Tato stránka obsahuje jen malý vzorek citátů ohledně jeho vlastností. Kdykoliv je k dispozici více textu, přidáme odkaz na odpovídající články.

Antisemitismus

Arabové, Etiopané a Asyřané by mohli být označeni jako Semitští lidé, nicméně v kontextu "anti-semitismu" se tím většinou chápou lidé, kteří se považují za židy.[1][2]

Abu Huraira oznámil, že Aláhův posel řekl: "Poslední hodina nenastane dokud muslimové nebudou bojovat proti židům a dokud je muslimové nebudou zabíjet, a dokud se židé nebudou schovávat za kamenem nebo stromem a ten kámen nebo strom řekne: "Muslime, služebníku Aláhův, za mnou je žid - pojď a zabij ho! Ale strom Gharqad by to neřekl, protože to je strom židů."

Bílá pleť

Vyprávěl Anas bin Malik: Zatímco jsme seděli s prorokem v mešitě, přijel muž na velbloudovi. Nechal svého velblouda pokleknout v mešitě, přivázal mu přední nohu a pak řekl: "Kdo z vás je Mohamed?" V té době prorok seděl mezi námi (jeho společníci) opřený o svoji ruku. Odpověděli jsme: "Tento bílý muž opřený o svoji ruku." Poté jej oslovil: "Ó syne'Abdul Muttaliba."...

Bití žen

... (Muhammad b. Qais) poté řekl, že to vyprávěla Aiša: Neměla bych vám vyprávět o mě a o poslu Aláhovu?? My řekli: Ano. Ona řekla: Když na mě přišla řada pro Aláhova posla, aby se se mnou vyspal ... poté ležel dokud si nemyslel, že už spím. Poté si pomalu oblékl plášť a pomalu si dal boty a otevřel dveře a šel ven a zlehka je zavřel. Zahalila jsem si hlavu, dala šátek a upevnila opasek a poté jsem následovala jeho kroky dokud nedošel k Baqi'. Stál tam velmi dlouho. Poté třikrát zvedl ruce a poté se vrátil a já jsem se také vrátila. On šel rychle, takže jsem taky šla rychle. On běžel, tak jsem taky běžela. On přišel (domů) a já jsem taky přišla (domů). Já jsem tam byla dřív. Když jsem ležela v posteli prorok přišel a řekl: Aišo, proč si udýchaná? Já řekla: To nic. On řekl: Řekni mi to, nebo mi to řekne Lstivý a Vševědoucí. Řekla jsem mu celý ten příběh. On řekl: Byl to tvůj stín, který jsem viděl před sebou? Řekla jsem: Ano. Udeřil mě do hrudi, což mi způsobilo bolest, a poté řekl: Myslela sis, že Aláh a jeho apoštol nad tebou nevykonají spravedlnost?..."

Bohatství

Vyprávěl Abu Huraira: Kdykoliv byl mrtvý zadlužený muž přinesen k Aláhovu apoštolu, zeptal se: "Zanechal po sobě něco na splacení jeho dluhu?" Pokud byl informován, že zanechal něco na splacení dluhů, nabídnul svoji pohřební modlitbu, jinak řekl muslimům aby poskytli pohřební modlitbu jejich přítele. Když Aláh udělal proroka bohatým skrze dobývání, řekl: "Jsem oprávněnější, než ostatní věřící, abych byl strážcem věřících, takže pokud zemře zadlužený muslim, jsem zodpovědný za zaplacení jeho dluhu, a kdokoliv zanechá bohatství (po smrti), patří jeho dědicům."
Vyprávěl Umar ibn al-Khattab: Malik ibn Aws al-Hadthan řekl: Jediním z argumentů vyřčených Umarem bylo, že řekl, že apoštol Aláhův získal tři věci jen výhradně sebe: (kmeny) Banu an-Nadir, Khaybar a Fadak. Majetek Banu an-Nadir byl zcela jen pro jeho potřeby. , Fadak pro cestovatele, a Khaybar byl rozdělen apoštolem Aláhovým na tři části: dva pro muslimy, a jedna jako příspěvek jeho rodině. Pokud cokoliv zbylo poté co přispěl jeho rodině, rozdělil to mezi chudé emigranty.

Někteří z Mohamedových společníků také zbohatli:

Vyprávěl Abu Masud Al-Ansar: Kdykoliv nám Aláhův apoštol přikázal dát milodar, šli jsme na trh a pracovali jsme jako vrátní a dostali jsme Mudd (trochu zrní) a dali jsme to jako milodar. (To bylo za časů chudoby) a dnes někteří z nás mají sto tisíc.

Halucinace

Jabir b. Samura oznámil, že Aláhův posel řekl: "Znám ten kámen v Mekce, který mi dával pozdravy ještě, než jsem se stal prorokem."
Vyprávěla Aiša: (manželka proroka) Aláhův apoštol řekl: "Ó Aišo! Tohle je Gabriel, posílá ti pozdravy." Řekla jsem: "Mír a milost Aláhova budiž nad ním." Aiša dodala: Prorok vidíval věci, které my jsme neviděli.


Homofobie

Vyprávěl Jaabir: "Prorok řekl: Ničeho se nebojím více pro svoji ummu, než skutku Lotových lidí."
Tirmidhi 1457

Hygiena

Vyprávěl Anas bin Malik: Aláhův apoštol navštěvoval Um Haram bint Milhan, která mu nabízela jídla. Um-Haram byla manželkou Ubada bin As-Samit. Aláhův apoštol ji jednou navštívil a ona mu poskytla jídlo a začala hledat vši na jeho hlavě.

Kázání nenávisti

Vyprávěl AbuDharr: Prorok řekl: Nejlepší z činů je milovat v zájmu Aláha a nenávidět v zájmu Aláha.
"Nejsilnější pouto víry je věrnost pro Aláha a odpor pro Aláha (proti jeho nepřátelům), láska pro Aláha a nepřátelství pro Aláha (proti jeho nepřátelům)."

Klamání

"Jsem nejlepším s intrikářů. Oklamal jsem je svou lstivostí, abych vám dal od nich."
Ishaq:323

Očarovaný

Aiša řekla, že žid z kmene Banu Zuraiq, zvaný Labid b. al-A'sam seslal kouzlo na Aláhova posla, což vedlo k tomu, že posel (pod účinkem toho kouzla) měl pocit, že dělal něco, co ve skutečnosti nedělal. (Tento stav trval) dokud jednoho dne, nebo jedné noci, Aláhův posel nepoprosil (o zrušení účinků toho kouzla)...

Odsouzený

Mekkánci, kteří chápali, že Mohamed není žádný prorok, zvali Mohameda Odsouzený.

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl: "Neudivuje tě, jak mě Aláh ochraňuje od proklínání Kurajšovců? Proklínají mě, že jsem "Mudhammam" (Odsouzený) zatímco já jsem Muhammad (a ne Mudhammam)"

Pití alkoholu

في شرب النبيذ وتخمير الإناء الأشربة صحيح مسلم


حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ ‏كنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى قال فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال فشرب ‏


Sahíh Muslim: "Pití, pití vína a kvašení"

Vyprávěl Gaber bin Abdullah:

Byli jsme s poslem Aláhovým a on požádal o drink. Jeden z jeho lidí řekl: "Ó posle Aláhovu, smíme ti nabídnout víno k pití?" On řekl "Ano". On (Gaber) odešel a poté se vrátil s pohárem vína. Posel se zeptal: "Zkvasili jste jej?” (Gaber) řekl "ano" a on (Mohamed) se napil.

Pokrytectví

Vyprávěl Al-Miswar bin Makhrama:
Slyšel jsem Aláhova apoštola, který byl na kazatelně, říkat: "Banu Hisham bin Al-Mughira mě požádali abych oddal jejich dceru k Ali bin Abu Talib, ale já jsem nesvolil, a nedám svolení dokud se 'Ali bin Abi Talib nerozvede s mojí dcerou, aby si mohl vzí jejich dceru protože Fatima je součástí mého těla a já nenávidím co ona nenávidí a co ubližuje jí, to ubližuje mě."

Převlíkání do ženského oblečení

Vyprávěl Abdullah ibn Abdel Wahab, od Hamad, od Hisham, od jeho otce, který vyprávěl, že lidé nosili své dary (prorokovi), když byl v Aišině domě. Společníci Um Salamah řekli: "Ó Um Salamah! U Aláha, lidé čekají, aby mohli dát své dary, dokud je to Aišin den a my chceme dobré věci, tak jako Aiša. Tak požádej proroka, aby přikázal lidem, aby mu dávali dary ať už je v domě kterékoliv z jeho manželek." Um Salamah to řekla prorokovi, ale on neodpověděl. Zopakovala to podruhé, ale on pořád neodpovídal, ale napotřetí řekl: "Ó Um Salama! Neubližuj mi s Aišou; protože u Aláha, vnuknutí mi nejsou seslána když jsem v oblečení kterékoliv z vás (žen), kromě Aišiného.”[3]

Lhaní

Vyprávěl Zahdam: ... zůstali jsme po krátký čas a poté jsem řekl svým společníkům: "Aláhův apoštol zapoměl svoji přísahu. Při Aláhu, pokud nepřipomeneme Aláhovu apoštolu jeho slib, nikdy nebudeme úspěšní." Tak jsme se vrátili k prorokovi a řekli: "Ó Aláhovu apoštole! Požádali jsme tě o koně, ale ty jsi vzal přísahu, že nám žádné koně nedáš; myslíme, že jsi zapomněl tvou přísahu.' On řekl: 'To je Aláh kdo vám dal koně. Při Aláhu, a vůli boží, pokud vezmu přísahu a později najdu něco lepší, než to, tak dělám co je lepší a odčiním svou přísahu.' "

Mariin manžel

Mohamed řekl: “V nebi, Marie, matka Ježíšova, bude jednou z mých manželek.”
al-Siyuti (6/395)
"Posel boží... řekl: ‘Bůh mě oženil v nebi s Marií, dcerou Amramovou a se ženou faraona a sestrou Mojžíše.’" [4]
Tabarani

Masová vražda

Židé byli donuceni sejít a Aláhův posel je uvěznil. Poté prorok vyšel na Medínský trh a nechal vykopat jámy. Dal poslat pro židovské muže a nechal jim useknout hlavy do těch jam. Byli k němu přivedeni po skupinách. Celkem jich bylo 800-900 kluků a mužů.
Ishaq 464

Megalomanie

Vyprávěl Abu Huraira: "Aláhův apoštol řekl: "Při tom v jehož rukou je můj život, nikdo z vás nebude mít víru dokud mě nebude milovat více než svého otce a své děti."


Aláhův apoštol: pán muslimů, vůdce Aláha se bojících, posel pána světů, jedinečný a nikdo mu není roven.
Ishaq 233

Když muslim provádí modlitbu (salat), je mu zakázáno odpovídat lidem, kteří na něj mluví, zatímto co modlí, dokud neskončí.

Nicméně z následujících hadísů uvidíte, že Mohamed chtěl být výjimkou z pravidla. Říká muslimům, že i když provádějí salat pro Aláha, musejí Mohamedovi odpovědět, pokud na ně volá. Cituje Quran 8:24 aby to ospravedlnil.

Vyprávěl Abu Said Al-Mualla: Zatímco jsem se modlil, prorok prošel a zavolal na mě, ale já jsem nešel dokud jsem nedokončil modlitbu. Když jsem za ním přišel, řekl: "Co ti zabrátnilo přijít?" Řekl jsem: "Modlil jsem se." Řekl: "Což Aláh neřekl: Vy kteří věříte, odpovídejte Aláhovi a jeho apoštolu (8:24)"

Mučení

Apoštol řekl: ‘Odveďte ho ode mě a vyřízněte mu jazyk.
Ishaq:595
Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl: "Žádná modlitba není těžší pro pokrytce, než Fajr a 'Isha' modlitby a kdyby znali odměnu za tyto modlitby v jejich odpovídající čas, jistě by přišli do mešity i kdyby se měli plazit." Prorok přidal: "Jistě jsem se rozhodl přikázat muezinovi vyslovit Iqama a přikázat muži aby vedl podlitbu a poté vzít ohnivý plamen a spálit všechny ty, kteří neopustili své domy, spolu s jejich domy."

Nevděčnost

Vyprávěla Aiša: Lidé chodívali z jejich příbytků a z Al-'Awali (od předměstí Medíny až k dálce čtyř mil od Medíny). Chodívali skrz písek a bývali promáčení potem a pokrytí pískem; takže z nich šly pramínky potu. Jeden z nich přišel k Aláhovu apoštolu, který byl v mém domě. Prorok mu řekl: "Chtěl bych aby ses udržoval čistý v tento tvůj den."

Obezita

Apoštol se rozhodl vylézt na kámen na skále. Stal se těžkým kvůli svému věku a navíc měl na sobě dvě drátěné košile, takže když se pokusil vylézt, nepovedlo se mu to. Talha b. 'Ubaydullah si pod ním dřepnul a vytlačil ho nahoru, až se nakonec nahoře pohodlně usadil.
Ibn Ishaq
Vyprávěl AbuBarzah:

AbdusSalam ibn AbuHazim AbuTalut řekl: Viděl jsem AbuBarzah který navštívil Ubaydullah ibn Ziyad. Poté muž jménem Muslim který tam byl s ními mi to řekl.

Když jej Ubaydullah uviděl, řekl: Tento váš Mohamed je trpaslík a tlusťoch. Starý muž (tzn. AbuBarzah) to pochopil.

A tak řekl: Nemyslím si, že bych měl zůstat mezi lidmi, kteří způsobují, že se stydím za společenství s Mohamedem.

Otroctví

"Toto jsou jména Mohamedových otroků: Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, a také černý otrok zvaný Mahran, který byl přejmenován na (Mohamedem) na Safina ("loď")."[5]
Mohamedovy otrokyně "jsou Salma Um Rafi', Maymuna, dcera Abu Asib, Maymuna dcera Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Marie Koptská, k tomu další dvě otrokyně, jedna mu byla dána jako dárek jeho bratrancem a další byla zajata ve válce."[5]

Pedofilie

A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (Mohammad) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.


Plenění

Narrated Ibn 'Umar that the Prophet (SA) said, "My livelihood is under the shade of my spear,(1) and he who disobeys my orders will be humiliated by paying Jizya" Footnote: (1) "Under the shade of my spear" means "from war booty".[6]
Sahih Bukhari Vol.IV (page 104)


Polygamie

Narrated Qatada: Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)." And Sa'id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).


Privilegium

Muhammad [through convenient “revelations” from Allah] gave himself rights and immunities that no other Muslim ever received.

Narrated Aisha: I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's Apostle and I used to say, "Can a lady give herself (to a man)?" But when Allah revealed: "You (O Muhammad) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive any of them whom you will; and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside (temporarily).' (33.51) I said (to the Prophet), "I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires."


Sebevražedné sklony

...But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while and the Prophet (Mohammad) became so sad as we have heard that he intended several times to throw himself from the tops of high mountains and every time he went up the top of a mountain in order to throw himself down, Gabriel would appear before him and say, "O Muhammad! You are indeed Allah's Apostle in truth" whereupon his heart would become quiet and he would calm down and would return home. And whenever the period of the coming of the inspiration used to become long, he would do as before, but when he used to reach the top of a mountain, Gabriel would appear before him and say to him what he had said before.

Sexuální závislost

Narrated Anas bin Malik: The Prophet used to pass by (have sexual relation with) all his wives in one night, and at that time he had nine wives.
Narrated Qatada: Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)." And Sa'id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).
He once said of himself that he had been given the power of forty men in sex.[7]
Jabir reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) saw a woman, and so he came to his wife, Zainab, as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his Companions and told them: The woman advances and retires in the shape of a devil, so when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart.

Rasismus

Vyprávěl Anas bin Malik: Aláhův apoštol řekl: "Musíte poslouchat a podřizivat se vašemu vládci i kdyby to byl etiopský (černý) otrok jehož hlava vypadá jako hrozen"

Terorismus

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl: "Byl jsem poslán s nejkratšími větami nesoucími nejširší významy a byl jsem udělán vítězem skrze teror.

Uplácení

Kurajšovci (Mekka) a Ansar (Medína) se naštvali a řekli "On (prorok) dává veliteli Najd a nedává nám." Prorok řekl: "Dávám jim abych nalákal jejich srdce (k islámu).


Válčení

Expedice vedené Aláhovým poslem: V tomto roce, podle všech pisatelů síry, posel osobně vedl nájezd na Alwa. Při tomto nájezdu byl jeho prapor nesen Hamzou. Zůstal venku patnáct dní a poté se vrátil do Medíny. Posel podniknul nájezd s dvěma sty jeho společníky v říjnu 623 a došli k Buwat. Jeho záměrem bylao zastavit karavn Kurajšovců se sto muži a 2500 velbloudy.

Zabíjení dětí

Vyprávěl Atiyyah al-Qurazi: Byl jsem jedním ze zajatců Banu Qurayzah. Oni nás prověřili a ti kterým rostlo ochlupení, byli zabiti. Já jsem byl z těch, kteří ochlupení neměli.
Vyprávěl As-Sab bin Jaththama: Prorok šel kolem mě u místa zvaného Al-Abwa nebo Waddan, a byl tázán jestli je povoleno zaútočit na pohany v noci s pravděpodobností, že budou zraněny jejich ženy a děti. Prorok odpověděl: "Oni (ženy a děti) jsou od nich (pohanů)."

Znásilnění

Dobyli jsme Khaibar, vzali zajatce a vybrali kořist. Dihya přišel a řekl: 'Aláhovu apoštole! Dej mi otrokyni ze zajatkyň.' Prorok řekl: 'Běž a vem si kteroukoliv otrokyni.' Vzal si Safiya bint Huyai. Muž přišel k prorokovi a řekl: 'Aláhovu apoštole! Dal jsi Safiya bint Huyai pro Dihya a ona je vůdkyně kmenů Quraiza a An-Nadir a ona nepatří nikomu, než tobě.' Tedy prorok řekl: 'Přiveďte ho i s ní.' Tedy Dihya s ní přišel a když ji prorok uviděl, řekl Dihyovi: 'Vem si nějakou jinou otrokyni ze zajatkyň.' Anas dodal: Prorok ji poté osvobodil a vzal si ji za ženu."

Thabit se zeptal Anase, "Abu Hamzo! Co jí prorok zaplatil (jako mahr)?" Řekl: "Ona sama byla mahr, protože ji osvobodil a pak si ji vzal." Anas přidal: "Um Sulaim ji oblékla k svatbě a té noci byla poslána jako nevěsta prorokovi.

Muslimští apologetikové můžou říct, že Mohamed udělal dobrý skutek, ale jaké možnosti měla Safiyah poté co byla celá její rodina a zbytek jejího kmene zotročeni anebo zavraždění Mohamedem a jeho následovníky?

Zneužívání dětí

Vyprávěl As-Saburah: Prorok řekl: Přikažte chlapci, aby se modlil, když mu bude 7 let. Když mu bude 10 let, bijte ho, pokud se nechce modlit.

Další odkazy

Reference

  1. "Noun • (n) anti-Semitism, antisemitism (the intense dislike for and prejudice against Jewish people)" - Definition - Antisemitism, Princeton University's WordNet
  2. "Function: noun hostility toward or discrimination against Jews as a religious, ethnic, or racial group" - Definition - Anti-Semitism, Merriam-Webster Online Dictionary
  3. Sahih al-Bukhari, Hadith Number 3941 Volume Title, “The Book of Virtues.” Chapter Title, “The Virtues of Aisha.”
  4. Ibn Kathir, Qisas al-Anbiya [Cairo: Dar al-Kutub, 1968/1388], p. 381- as cited in Aliah Schleifer's Mary The Blessed Virgin of Islam [Fons Vitae; ISBN: 1887752021; July 1, 1998], p. 64;
  5. 5.0 5.1 Ibn Qayyim al-Jawziyya, Zad al-Ma'ad, Part 1, pp. 114-116
  6. The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, Vol.IV (page 104) by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Islamic University—Al-Medina Al-Munauwara
  7. Mohammad Ibn Saad, al-Tabakat al- Kobra, Dar al-Tahrir, Cairo, 1970, Vol 8, p. 139.